Betalningsinformation

När du söker i Näringslivsregistret betalar du för varje sökning enligt gällande prislista. Ändringar i prislistan publiceras på Bolagsverkets webbplats senast 30 dagar innan ändringen träder i kraft. Du betalar månadsvis och i efterskott inom 30 dagar. Därefter utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635).    
Om du inte betalar har Bolagsverket rätt att neka dig fortsatt tillgång till Näringslivsregistret. Detsamma gäller om du ställer in betalningarna, går i konkurs eller liknande förhållanden inträffar.

Läs mer om betalningar till Bolagsverket.

 

 

Information

Bolagsverket, 851 81 Sundsvall • Telefon: 0771-670 670 • bolagsverket@bolagsverket.sewww.bolagsverket.se