Här visas uppgifter om det anknutna ombudet och det värdepappersinstitut det tillhör.

 

Vad är ett anknutet om?

Ett anknutet ombud är en fysisk eller juridisk person som har avtal med ett svenskt värdepappersinstitut eller ett utländskt värdepappersföretag inom EES.

Detta avtal innebär att ombudet för institutet eller företagets räkning

Anknutet ombud

Här visas uppgifter om det anknutna ombudet

Tillhörande institut

Här visas uppgifter om det svenska värdepappersinstitut eller det utländska värdepappersföretag till vilket ombudet är anknutet.

Här kan du bland annat se

 

Tillbaka

Information

Bolagsverket, 851 81 Sundsvall • Telefon: 0771-670 670 • bolagsverket@bolagsverket.sewww.bolagsverket.se