AABF Bifirma hävd genom dom. (Alla objekttyper utom S, SE, SCE, EGTS, FF)
AAF Firma hävd genom dom. (Alla objekttyper utom S, SE, SCE, EGTS, FF)
AAHF Annans ansökan om administrativ hävning av firma.
AAPF Parallellfirma hävd genom dom. (Alla objekttyper utom S, SE, SCE, EGTS, FF)
ACK Ackordsförhandling inledd. (HB, KB, I, EK, BRF, BF, SF, KHF)
ACKUHÄ Ackordsförhandling upphävd. (HB, KB, I, EK, BRF, BF, SF, KHF)
ACKUHÖ Ackordsförhandling upphörd. (HB, KB, I, EK, BRF, BF, SF, KHF)
AKT Ändring av aktier. (AB, BAB, FAB)
AUAR Avförd enligt SFS 1981:460 eller enligt 13:18 ABK
AS Handlingar i ärendet finns på annat språk än svenska. (AB, BAB, FAB, OFB, MB, SB, FOF, EK, BRF, BF, SF, KHF, SE, SCE, EGTS)
AVF Avförande av bolag enligt lag (1994:802) on ändring av ABL 1975:1385
AVFFU Företaget har avförts pga att det genom gränsöverskridande fusin har uppgått i ett utländskt företag. (AB, SE, SCE, EK)
AVFÖRD Företaget avfört. (alla objekttyper utom S)
AVG Inkommen avgift.
AVREG Avregistrerad efter anmälan om att verksamheten har upphört. (HB, KB, E, I, S, TSF)
AVRFLY Avregistrerad pga flyttning till nytt län.
AVRIN Avregistrerad pga ny innehavare. (E)
AVSLAG Avslag på sökt firmaförlag. (AV)
AVT Avtal godkända av bolagsstämma. (AB, BAB, FAB)
BENY Bemyndigande innebär att bolagsstämman ger styrelsen rätt att besluta om nyemission. (AB, BAB, FAB)
BESK Bemyndigande om ökning av aktiekapitalet genom utgivande av teckningsopptioner eller konvertibler eller båda. (AB, BAB, FAB)
BEVAK Bevakning av inkomna ärenden. (Alla objekttyper utom S, FF)
BESTRID Inkommet bestridande. (Alla objekttyper utom S, SE, SCE, EGTS, FF)
BFU Fusion inledd mellan moderbolag och helägt dotterbolag.
BIF Registrering av bifirma eller ändring av bifirmans verksamhet. (Alla objekttyper utom S)
BIFU Upphävande av bifirma. (Alla objekttyper utom S)
BRFNED Nedsättning av insatser. (BRF)
BVE Ärendet initierat av Bolagsverket. (BAB, FAB, OFB, FOF, MB, SB)
BVEFT Registervård av firmateckning på initiativ av Bolagsverket. (AB, BAB, FAB, OFB, MB, SB, BFL, HB, KB, I, EK, BRF, BF, SF, KHF, FL)
BVEJUR

Ändring av uppgifter för juridisk person registrerad som företrädare/revisor. (AB, BAB, BFL, E, FAB, HB, I, KB, MB, OFB, SB)

 
BVEOF Bolagsverket har på eget initiativ registrerat att föreningen saknar ordförande. (EK, BRF, BF, SF, KHF)
BVEPNR Ändring av personuppgift enligt underrättelse från Folkbokföringsregistret. (E)  
BVEREV Ändring av revisor(er). (AB, BAB, EK, BRF, BF, SF, KHF, SCE, SE)  
BVEVAK Ärende initierat av Bolagsverket. Företaget/föreningen har haft en vakans i styrelsen i mer än 18 månader. (AB, BAB, FAB, OFB, FOF, MB, SB, EK, BRF, BF, KHF, SF)
BVEÅR Föreläggande om årsredovisning.
BVEÖVR Registeruppdatering på initiativ av Bolagsverket. (Alla objekttyper utom TSF)
DE Likvidationsföreläggande pga att särskild delgivningsmottagare saknas. (AB, EK, BRF, BF, SF, KHF)
DEL Bolaget bildat genom delning.
DELAN Registrering av anmälan om genomförd delning. (AB, BAB)
DELAT Ansökan om tillstånd till delning av bolag. (AB, BAB)
DELE Eget utträde för delgivningsmottagare.
DELFÖ Registrering av förfallen delning. (AB, BAB)
DELG Registrering av särskild delgivningsmottagare. (AB, I, TSF, EK, BRF, SF, KHF, BAB, MB, SB, FAB, OFB, BFL, FL)
DELGP Ändring av postadress för särskild delgivningsmottagare. (AB, I, TSF, EK, BRF, SF, KHF, BAB, MB, SB, FAB, OFB, BFL, FL)
DELGU Eget utträde för särskild delgivningsmottagare. (AB, I, TSF, EK, BRF, SF, KHF, BAB, MB, SB, FAB, OFB, BFL, FL)
DELKALL Registrering att kallelse av borgenärer utfärdats vid delning. (AB, BAB)
DELOTR Registrering att tillståndsärende i delning överlämnats till tingsrätt. (AB, BAB)
DELPKALL Registrering att kallelse av borgenärer utfärdats vid delning. (AB, BAB)
DELP Ändring av postadress för särskild delgivningsmottagare.
DELPL Registrering av delningsplan. (AB, BAB)
DELTI Registrering av tillstånd att verkställa delning. (AB, BAB)
DELTP Inkommen delårsrapport för ytterligare en period. (AB)
DELÅR Inkommen delårsrapport (AB, HB, KB, E, I, TSF, EK, BRF, BF, SF, KHF, BAB, MB, SB, FAB, OFB, BFL, SE, SCE)
DEÖVR  Inkommen handling pga pågående delning. (AB)
DFI Dödande av förkommen handling - inteckningsbrev (Alla objekt)
DISP Ansökan om dispens från bosättningskravet. (AB, BAB, FAB, MB, SB, OFB, FOF, EK, BRF, BF, SF, KHF, FL, I)
EEIG Firmaskydd för europeisk ekonomisk intressegruppering. (EEIG)
EFTG Inkommen ansökan om eftergift. (AB)
EKPLAN Registrering av ekonomisk plan. (BRF)
EPA Registrering och ändring av objektets e-postadress. (Alla objekttyper)
FAX Årsredovisning som lämnats in via fax. (AB)
FELU Felupplagt ärende. (Alla objekttyper)
FFAN Ändring av försäkringsförmedlaruppgifter.
FFNY Skapande av FF-objekt.
FFRV Registervård av försäkringsförmedlaruppgifter.
FFUA Ändring av försäkringsförmedlaruppgifter.
FIRM Ändring av firma. (Alla objekttyper utom S)
FOBO Fortsatt bolagsstämma. (AB, BAB, MB, SB, FAB, OFB)
FRAM Ändring av företrädare/firmateckning med verkan från en senare tidpunkt som angivits i beslutet. (AB, BAB)
FRAMMED Inkommet meddelande om framtida företrädarändring utan formell anmälan. (AB, BAB)
FRI Frivillig likvidation. (AB, EK, BRF, BF, SF, KHF)
FRTST Registrering av anmälan om genomför fusion. (AB, BAB, FAB, EK, BRF, BF, KHF)
FTK Registrering av en förenings firmateckning utifrån stadgarna (EK, BRF, BF, SF, KHF)
FU Företaget bildat genom fusion. (AB, BAB, FAB, OFB, FOF, EK, BRF, BF, KHF)
FUAN Registrering av anmälan om genomförd fusion. (AB, BAB, FAB, EK, BRF, BF, KHF)
FUANG Registrering av anmälan om genomförd gränsöverskridande fusion. (AB, BAB, FAB, EK, FOF, OFB)
FUANK Registrering av anmälan om genomförd fusion genom kombination.
FUAT Ansökan om tillstånd till fusion. (AB, EK, BRF, BF, KHF)
FUAV Registrering av fusionsavtal. (AB, EK, BRF, BF, KHF, MB, SB)
FUBE Beslut om godkännande av fusionsavtal.
FUBESTR Bestridande av eller protest mot fusion. (AB, BAB, FAB, EK, BRF, BF, KHF)
FUFÖ Registrering av förfallen fusion. (AB, BAB, FAB, EK, BRF, BF, KHF)
FUFÖG Registrering av förfallen gränsöverskridande fusion. (AB, BAB, FAB, EK, FOF, OFB)
FUFÖK Registrering av förfallen fusion genom kombination.
FUKALL Registrering att kallelse av borgenärer utfärdats vid fusion. (AB, EK, BRF, BF, KHF)
FUKALLG Registrering att kallelse av borgenärer utfärdats vid gränsöverskridande fusion. (AB, BAB, EK, FAB, FOF, OFB)
FUKALLK Registrering att kallelse av borgenärer utfärdats vid fusion genom kombination. (AB, EK, BRF, BF, KHF)
FUPLG Registrering av fusionsplan för gränsöverskridande fusion. (AB, BAB, EK, FAB, FOF, OFB)
FUPLTI Registrering av tilltstånd attt verkställa fusion utan att fusionsplan först har registrerats (AB, BAB, FAB, EK, OFB, FOF)
FUKOMB Registrering av uppgifter avseende fusion genom kombination.
FUOTR Registrering att tillståndsärende i fusion överlämnats till tingsrätt. (AB, EK, BRF, BF, KHF)
FUPL Registrering av fusionsplan. (AB, BAB, FAB, EK, BRF, BF, KHF)
FUPLK Registrering av fusionsplan för fusion genom kombination.
FUPLKALL Registrering att kallelse av borgenärer utfärdats vid fusion. (AB, EK, BRF, KHF)
FUPLVE Registrering av verkställd fusion utan att fusionsplan först har registrerats. (AB, BAB, FAB, EK, OFB, FOF)
FUSAN Registrering av anmälan om genomförd fusion. (SB)
FUSFÖ Registrering av fusion förfallen. (AB, EK, BRF, BF, KHF, MB, SB)
FUSKV Beslut från Skatteverket i fusion. (AB, EK, BRF, BF, KHF)
FUSTI Registrering av tillstånd att verkställa fusion. (SB)
FUSVE Registrering av verkställd fusion. (AB, EK, BRF, BF, KHF, MB, SB)
FUTI Registrering av tillstånd att verkställa fusion. (AB, BAB, FAB, EK, BRF, BF, KHF)
FUTIG Registrering av tillstånd att verkställa gränsöverskridande fusion. (AB, BAB, FAB, EK, BRF, BF, KHF)
FUTIK Registrering av tillstånd att verkställa fusion genom kombination.
FUTST Ansökan om tillstånd att verkställa fusion.
FUVE Registrering av verkställd fusion. (AB, BAB, FAB, EK)
FUVIL Registrering att fusionen förklarats vilande. (AB, EK, BRF, BF, KHF)
FUÅT Registrering av återgång av fusion. (AB, BAB, FAB, EK, BRF, BF, KHF)
FUÖL Registrering på överlåtande företag att företaget är upplöst genom fusion. (AB, BAB, OFB, FOF, EK, BRF, BF, KHF)
FUÖT Registrering av fusion på övertagande bolag.
FUÖVR Inkommen handling pga pågående fusion. (AB, BAB, FAB, EK, BRF, BF, KHF)
FÖR Ändring av företrädare/firmateckning. (Alla objekttyper utom S, SE, SCE)
FÖRAV Avregistrering av företrädare pga felaktig anmälan om registrering. (AB, HB, KB, EK, BF, KHF, BRF, SF, I, E, TSF, BAB, FAB, OFB, MB, SB, FL, BFL, FOF)
FÖRFTG Ändring av företrädarnas företrädare. (HB, KB)
FÖRGR Ändring av styrelsegränser. (AB, EK, BRF, BF, SF, KHF, BAB, MB, SB, FAB, OFB)
FÖRIN Inregistrering av företrädare pga felaktig anmälan om avregistrering. (AB, HB, KB, EK, BF, KHF, BRF, SF, I, E, TSF, BAB, FAB, OFB, MB, SB, FL, BFL, FOF)
FÖRMED Inkommet meddelande om företrädarändring utan formell anmälan. (AB, BAB)
FÖRP Ändring av företrädares postadress. (Alla objekttyper utom S, SE, SCE)
FÖRU Eget utträde för företrädare. (Alla objekttyper utom S, SE, SCE)
GALLBO Gallringsförfrågan där antalet bolagsmän är färre än två. (HB, KB)
GALLEJ Svar på gallringsförfrågan att verksamhet fortfarande bedrivs. (HB, KB, E, I, TSF, EK, BF, BRF, KHF, SF)
GALLFR Inkommen begäran om avförande ur registret. (HB, KB, E, I, TSF, EK, BF, BRF, KHF, SF)
GALLRA Förfrågan om företaget fortfarande bedriver verksamhet. (HB, KB, E)
GALLTID Gallringsförfrågan där bolaget inte anmält ändringar dom senaste 10 åren. (HB, KB, E, I, TSF, EK, BF, BRF)
GARATR Återbetalning av garantikapital
GARBET Fullbetalning av registrerad ej tillfullo betalt garantikapital
GARKAP Garantikapital. (OFB)
GR Registrering av styrelsegränser då uppgift saknades eller var felaktig vid konvertering. (AB, EK, BRF, BF, SF)
HSÄTE Registrering av säte då uppgift saknades vid övertagandet av länsstyrelsens register. (HB, KB, E, I)
KAPGRÄNS Omräkning av aktiekapitalgränser. (AB, BAB, FAB)
KK Konkurs inledd. (AB, HB, KB, I, S, TSF, EGTS, EK, BRF, BF,SCE, SE, SF, KHF, BAB, MB, SB, FAB, OFB)
KKAVMÖ Konkurs avslutad med överskott. (AB, HB, KB, I, S, TSF, EGTS, EK, BRF, BF,SCE, SE, SF, KHF, BAB, MB, SB, FAB, OFB)
KKAVSL Konkurs avslutad utan överskott. (AB, HB, KB, I, S, TSF, EGTS, EK, BRF, BF,SCE, SE, SF, KHF, BAB, MB, SB, FAB, OFB)
KKFORT Konkurs fortsätter.
KKFV Registrering/ändring av konkursförvaltare eller ändring av tillsynsmyndighet. (AB, HB, KB, I, S, TSF, EGTS, EK, BRF, BF,SCE, SE, SF, KHF, BAB, MB, SB, FAB, OFB)
KKUHÄ Konkurs upphävd. (AB, HB, KB, I, S, TSF, EGTS, EK, BRF, BF,SCE, SE, SF, KHF, BAB, MB, SB, FAB, OFB)
KKÄND Ändring av konkursuppgifter (AB, HB, KB, I, TSF, EK, BRF, BF, SF, KHF, BAB, MB, SB, FAB, OFB, FOF, SE, SCE, EGTS)
KONC Ny koncession. (FAB, OFB)
KONCFÖ Koncession förverkad. (FAB, OFB)
KONV Maskinell konvertering av objekt till Bolagsverkets datasystem. (Alla objekttyper)
KONVM Manuell konvertering av objekt till Bolagsverkets datasystem. (Alla objekttyper utom SE, SCE)
KONVT Registervård på initiativ av Bolagsverket. (AB)
Likvidationsföreläggande pga konkurs avslutad med överskott. (AB)
LAGER Firmaskydd för lagerbolag. (AB)
LAN Likvidationsanmälan till tingsrätt med anledning av vakans i styrelsen.
LI Likvidation beslutad. (AB, HB, KB, I, TSF, EK, BRF, BF, SF, KHF, BAB, MB, SB, FAB, OFB)
LIA Likvidationsanmälan till tingsrätt pga att årsredovisning ej insänts.
LIAVSL Likvidation avslutad. (AB, HB, KB, I, TSF, EK, BRF, BF, SF, KHF, BAB, MB, SB, FAB, OFB)
LIFORT Likvidation fortsätter. (AB, HB, KB, I, TSF, EK, BRF, BF, SF, KHF, BAB, MB, SB, FAB, OFB)
LIKALL Kallelse på okända borgenärer för bolag i likvidation. (AB, OFB, FOF, OTPB, TPF)
LIKALLÖ Kallelse på okända borgenärer överklagat. (AB)
LIKV Ändring av likvidatorer eller entledigande och förordnande av likvidatorer. (AB, HB, KB, I, TSF, EK, BRF, BF, SF, KHF, BAB, MB, SB, FAB, OFB)
LIKVP Ändring av likvidators postadress. (AB, HB, KB, I, TSF, EK, BRF, BF, SF, KHF, BAB, MB, SB, FAB, OFB)
LIKVU Eget utträde för likvidator. (HB, KB, I, TSF, EK, BRF, BF, SF, KHF, BAB, MB, SB, FAB, OFB)
LITR Pågående likvidationsärende hos tingsrätt. (AB, EK, BRF, BF, SF, KHF)
LIUHÄ Likvidation upphävd. (AB, HB, KB, I, TSF, EK, BRF, BF, SF, KHF, BAB, MB, SB, FAB, OFB)
LIUPÅV Likvidation upphör och verksamheten återupptages. (AB, HB, KB, I, TSF, EK, BRF, BF, SF, KHF, BAB, MB, SB, FAB, OFB)
LIÖKL Likvidationsbeslut överklagat. (AB, EK, BRF, BF, SF, KHF)
LIÖKLU Beslut om utseende av likvidator överklagat. (AB, EK, BRF, BF, SF, KHF)
MPA Ändring av företrädares och/eller revisors postadress i flera bolag. (AB)
MREVF Revisors uppdrag upphör i förtid i flera bolag. (AB)
MREVU Eget utträde för revisor ur flera bolag. (AB)
NK Minskning av aktiekapital. (AB, BAB, FAB)
NKFÖ Ökning av aktiekapital pga förfallen minskning. (AB, BAB, FAB)
NKKALL Registrering att kallelse av borgenärer utfärdats vid minskning av aktiekapitalet. (AB)
NKOTR Registrering att ärende avseende tillstånd till minskning av aktiekapitalet överlämnats till tingsrätt. (AB)
NKTST Tillstånd till minskning av aktiekapitalet. (AB, BAB, FAB)
NYB Nybildning. (AB, HB, KB, E, I, TSF, EK, BRF, SF, KHF, BAB, MB, SB, FAB, OFB, BFL, FL, SE, SCE)
OKTÅT Oktroj återkallat.
OMBAB Ombildning till bankaktiebolag. (SB)
OMBFÖ Ombildning till bankaktiebolag förfallen. (SB)
OMBTST Tillstånd till ombildning till bankaktiebolag. (SB)
OMBVE Verkställighet av ombildning till bankaktiebolag. (SB)
OMP Inkommen ansökan om omprövning. (AB)
OMRÄK Omräkning av aktiekapital/grundfond/garantikapital till tidigare beslutad valuta. (AB, BAB, SB, FAB, OFB)
ORDN Ändring av bolagsordning. (AB, BAB, FAB, OFB)
ORDNABL Anmälan om förtida anpassning av bolagsordning. (AB, BAB)
OS Likvidationsföreläggande pga obehörig styrelse. (AB, EK, BRF, BF, SF, KHF)
PA Ändring av objektets postadress. (Alla objekttyper utom S)
PARF Registrering av företagsnamnet på främmande språk. (Alla objekttyper utom S)
PARFU Avregistrering av företagsnamnet på främmande språk. (Alla objekttyper utom S)
PERIOD Period på inkommen handling stämmer ej med registrerad period. (AB)
PRA Inkommen protest för företaget. (Alla objekttyper utom S, SE, SCE)
PRIV Kategoribyte från publikt till privat bolag. (AB, BAB, FAB)
PROT Protokoll som ej avser ingivet registreringsärende.
PRVEFG Bolagsverket efterger beslut. (AB)
PRVFÖR Ändring av företrädare på initiativ av Bolagsverket. (alla objekttyper utom SE, SCE)
PRVFÖRK Ändring av företrädare pga personlig konkurs. (HB, KB, E, EK, BRF, BF, SF, KHF, BAB, MB, FAB, FL)
PRVFÖRN Ändring av företrädare pga näringsförbud. (BAB, MB, SB, FAB, OFB, BFL)
PRVLI Registrering av likvidationsbeslut innan formell ändringsanmälan inkommit.
PRVNF Ändring av företrädare/revisorer pga näringsförbud. (AB, HB, KB, E, I, TSF, EK, BRF, BF, SF, KHF)
PRVOMP Bolagsverket omprövar beslut. (AB)
PRVPERS Ändring av företrädare/revisor pga avisering från myndighet. (AB, HB, KB, E, I, S, TSF, FL, EK, BRF, BF, SF, KHF, BAB, MB, SB, FAB, OFB, BFL, )
PRVPKK Ändring av företrädare/revisorer pga personlig konkurs. (AB, HB, KB, E, I, TSF, EK, BRF, BF, SF, KHF, BFL)
PRVREV Ändring av revisor på initiativ av Bolagsverket. (AB, BAB, MB, SF, FAB, OFB, BFL, HB, KB, E, I, TSF, EK, BRF, BF, SF, KHF)
PRVREVK Ändring av revisor pga personlig konkurs. (BAB, FL)
PRVREVN Ändring av revisor pga näringsförbud (BAB, MB, SB, FAB, OFB, BFL)
PTR Anmälan om registrering om åtgärder mot penningtvätt.
PUBL Kategoribyte från privat till publikt bolag. (AB, BAB, FAB)
RAPPBET Rapport om vissa betalningar till myndigheter
RE Likvidationsföreläggande pga att behörig revisor saknas. (AB)
REFA Revisors uppdrag upphör i förtid i flera bolag.
REGL Ändring av reglemente. (SB)
REGFU Registrering av uppgifter om gränsöverskridande fusion (AB, SE, SCE, EK)
REGLÄN Ändring av registreringslän. (HB, KB, E, I, TSF, EK, BRF, BF, SF, KHF)
REGÖVR Övriga registeruppgifter. (AB, BAB, MB, SB, FAB, OFB, BFL, SE, SCE, TSF)
REK Företagsrekonstruktion inledd. (AB, HB, KB, E, I, TSF, EK, BRF, BF, SF, KHF)
REKUHÄ Företagsrekonstruktion upphävd av rätt. (AB, HB, KB, E, EGTS, I, TSF, EK, BRF, BF, SCE, SE, SF, KHF)
REKUHÖ Företagsrekonstruktion upphörd. (AB, HB, KB, E, EGTS, I, TSF, EK, BRF, BF, SCE, SE, SF, KHF)
REKÄND Ändring av uppgifter om företagsrekonstruktion (AB, HB, KB, I, TSF, EK, BRF, BF, SF, KHF, BAB, MB, SB, FAB, OFB, FOF, SE, SCE, EGTS)
REST Handling som ej avser ingivet registreringsärende. (Alla objekttyper utom S, SE, SCE)
REV Ändring beträffande revisorer. (AB, BAB, MB, SB, FAB, OFB, BFL, HB, KB, E, I, TSF, FL, EK, BRF, BF, SF, KHF)
REVA Eget utträde för revisor ur flera bolag.
REVB Inkommen revisorsbekräftelse. (AB, BFL, FL)
REVE Eget utträde för revisor.
REVF Revisors uppdrag upphör i förtid. (AB, EK, BRF, BF, SF, KHF, BAB, MB, SB, FAB, OFB, HB, KB, E, I, TSF)
REVP Ändring av postadress för revisor. (AB, BAB, MB, SB, FAB, OFB, BFL, HB, KB, E, I, TSF, FL, EK, BRF, BF, SF, KHF)
REVU Eget utträde för revisor. (AB, BAB, MB, SB, FAB, OFB, BFL, HB, KB, E, I, TSF, FL, EK, BRF, BF, SF, KHF)
RFU Rättens tillstånd till fusion.
RPA Ändring av revisors postadress i flera bolag.
RÄK Ändring av räkenskapsår. (AB, EK, BRF, BF, SF, KHF, MB, SB, OFB, BFL, FL)
RÄKPER Inkommen årsredovisning. (FL, BFL)
RÄKUTL Inkommen årsredovisning för utländskt bolag. (FL, BFL)
SK Utgivande eller ändring av skuldebrev. (AB, BAB, FAB)
SKKON Utgivande eller ändring av konvertibler. (AB, BAB)
SKYDDREG Registrering av skyddslän då Bolagsverket ännu ej övertagit registreringslänet.
SPA Ändring av företrädares postadress i flera bolag.
SR Skyddsregistrering av firma i annat län än registreringslänet. (HB, KB, E, I, TSF)
SRU Skyddsregistrering upphör. (HB, KB, E, I, TSF)
ST Ändring av företrädare/firmateckning
STAD Ändring av stadgar. (EK, BRF, KHF, BF, SF, MB)
STE Eget utträde för företrädare.
STIFT Firmaskydd för näringsdrivande stiftelse som övertagits av länsstyrelsen. (LS)
STP Ändring av företrädares postadress.
SÄTE Ändring av säte. (Alla objekttyper utom S)
TEL Registrering och ändring av företagets telefonnummer. (Alla objekttyper utom S)
TIKALL Registrering att kallelse av borgenärer utfärdats i ärende avseende tillstånd till vinstutdelning/tillstånd till minskning av reservfond. (AB, EK, SF, OFB, FOF)
TILLST Tillstånd. (AB, EK)
TILLÅTK Återkallande av tillstånd (AB, EK)
TIOTR Registrering att ärende avseende tillstånd till vinstutdelning/tillstånd till minskning av reservfond överlämnats till tingsrätt. (AB, EK, SF, OFB, FOF)
TIVUM Tillstånd till vinstutdelning/tillstånd till minskning av reservfond. (AB, EK, SF, OFB, FOF)
TOPT Utgivande eller ändring av teckningsoptioner. (AB, BAB)
TR Likvidator utsedd av tingsrätt. (AB, BAB, FAB, OFB, MB, SB, EK, BRF, BF, SF, KHF)
TST Tillstånd. (BRF, SF, KHF)
TSTÅTER Återställande av säkerhet. (BRF, KHF)
TSTÅTK Återkallande av tillstånd att driva bankrörelse. (BAB, MB, SB, BFL,)  
TSTÄNDR Ändring av tillstånd att driva försäkringsrörelse. (FAB, OFB, FOF)
TYPAB Omregistrering till aktiebolag. (BAB, FAB, TPAB)
TYPBAB Omregistrering till bankaktiebolag. (AB)
TYPBFL Ändring av objekttyp till bankfilial. (FL)
TYPBRF Ändring av objekttyp från BF till BRF. (BF)  
TYPFAB Ändring av objekttyp till försäkringsaktiebolag. (AB, TPAB)  
TYPFL Ändring av objekttyp till filial. (BFL)  
TYPFOF Ändring av objekttyp till försäkringsförening. (TPF)
TYPEK Ändring av objekttyp till Ekonomisk förening. (BF, BRF, KHF)
TYPHB Ändring av objekttyp från KB till HB. (KB)  
TYPKB Ändring av objekttyp från HB till KB. (HB)  
TYPKHF Ändring av objekttyp till KHF. (BF, BRF, EK)  
TYPOFB Ändring av objekttyp till OFB. (OTPB)  
TYPOTPB Ändring av objekttyp till OTPB. (OFB)
TYPTPAB Ändring av objekttyp till TPAB. (AB, FAB)
TYPTPF Ändring av objekttyp till TPF. (FOF)
UB Utbyte av handlingar. (AB)
UP Registrering av ärende utan avgift.  
UPPANS Ansökan om upplösning genom förenklad avveckling. (EK, BRF, BF, SF, KHF)
UPPBESL Beslut om upplösning genom förenklad avveckling. (EK, BRF, BF, SF, KHF)
UTD Vinstutdelning på extra bolagsstämma. (AB, BAB)
UTL Ändring av uppgifter ang. det utländska bolaget. (FL, BFL)
UTLSTAT Registrering av status för det utländska företaget (FL, BFL)
VALUTA Beslut om ny valuta. (AB, BAB, MB, SB, FAB, OFB)
VD Likvidationsföreläggande pga att VD saknas. (AB, EK, BF, KHF)
VERK Ändring av verksamhet. (HB, KB, E, I, TSF, EK, BRF, BF, SF, KHF, FL, BFL)
VERKAP Återbetalning av Berksamhetskapital. (FOF)
VITE Vitesföreläggande/Vite pga att ofullständig eller ej inlämnad årsredovisning.
VPO Registrering av värdepappersombud. (AB, BAB, FAB, SB)
ÅR Likvidationsföreläggande pga att årsredovisning saknas. (AB)
ÅRSLUT Inkommen slutredovisning. (AB)
ÅRSRED Inkommen årsredovisning. (AB, HB, KB, E, I, TSF, EK, BRF, BF, SF, KHF, BAB, MB, SB, FAB, OFB, SE, SCE)
ÅTERIN Företaget har återinförts i registret. (HB, KB, E, I, TSF, EK, BRF, BF, SF, KHF)
ÖK Ökning av aktiekapital.
ÖKBET Fullbetalning av registrerad ej till fullo betald nyemission. (AB, BAB, FAB)
ÖKFO Ökning av aktiekapitalet genom fondemission. (AB, BAB, FAB)
ÖKFÖ Minskning av aktiekapitalet pga bristande betalning för tidigare anmäld aktiekapitalsökning. (AB, BAB, FAB)
ÖKLA Överklagande. (AB)
ÖKNY Ökning av aktiekapitalet genom nyemission. (AB, BAB, FAB)
ÖKSK Ökning av aktiekapitalet genom konvertering eller genom aktieteckning pga teckningsoptioner. (AB, BAB, FAB)
ÖTBE Försäkringsbestånd har övertagits från annat bolag. (FAB, OFB)
ÖVBE Beslut om överlåtelse av försäkringsbestånd. (FAB, OFB)
ÖVFÖ Överlåtelse av försäkringsbestånd har förfallit. (FAB, OFB)
ÖVTST Tillstånd till överlåtelse av försäkringsbestånd. (FAB, OFB)
ÖVÖVR Övriga registeruppgifter om överlåtelse eller övertagande av försäkringsbestånd. (FAB, OFB, FOF)

Tillbaka

Information

Bolagsverket, 851 81 Sundsvall • Telefon: 0771-670 670 • bolagsverket@bolagsverket.sewww.bolagsverket.se