Möjliga företrädarfunktioner:

AK

Aktuarie

BO

Bolagsman

DELG

Särskild delgivningsmottagare

EFT

Extern firmatecknare (ej tillika styrelsemedlem)

EVD

Extern verkställande direktör. (ej tillika styrelsemedlem)

EVVD

Extern vice verkställande direktör. (ej tillika styrelsemedlem)

Föreståndare

IN

Innehavare

KD

Kommanditdelägare

KP

Komplementär

LE

Styrelseledamot

LI

Likvidator

LS

Likvidatorsuppleant

OF

Ordförande

PO

Prokurist

REP

Representant

REV

Revisor

REVH

Huvudansvarig revisor

REVL

Lekmannarevisor

REVS

Revisorssuppleant

REVSL

Lekmannarevisorssuppleant

REVT

Revisor (med tillstånd, endast för OFB)

REVST

Revisorssuppleant (med tillstånd, endast för OFB)

SU

Styrelsesuppleant

SVD

Ställföreträdande verkställande direktör

VD

Verkställande direktör

VLE

Verkställande ledamot

VOF

Vice ordförande

VVD

Vice verkställande direktör

Förklaring till typ

A

Arbetstagarrepresentant

E

Person bosatt utanför Sverige men inom EES-området

F

Försäkringstagarrepresentant

O

Ordförande

U

Person bosatt utomlands

Tillbaka

Information

Bolagsverket, 851 81 Sundsvall • Telefon: 0771-670 670 • bolagsverket@bolagsverket.sewww.bolagsverket.se