Statuskoder

De statuskoder som visas med fet stil innebär att företaget inte längre finns

 

Statuskod Kortnamn Förklaring
AC 11 ACKORDSFÖRHANDLING INLEDD  
AC 12 ACKORDSFÖRHANDLING UPPHÖRD  
AC 13 ACKORDSFÖRHANDLING UPPHÄVD AV DOMSTOL  
KK 20 KONKURS INLEDD företaget är under avveckling
KK 21 KONKURS AVSLUTAD företaget har upphört att existera
KK 22 KONKURS AVSLUTAD MED ÖVERSKOTT vilket innebär att det fanns tillgångar kvar i bolaget efter det att konkursen avslutades
KK 24 KONKURS UPPHÄVD AV RÄTT av någon anledning har konkursen upphävts av en domstol
LI 31 LIKVIDATION AVSLUTAD  
LI 32 LIKVIDATION BESLUTAD  
LI 33 LIKVIDATION FORTSÄTTER i ett företag som tidigare har avslutats med likvidation
LI 34 LIKVIDATION UPPHÖR, VERKSAMHETEN ÅTERUPPTAS. företaget kan under en s k frivillig likvidation återuppta verksamheten och upphäva likvidationen
LI 35 LIKVIDATION UPPHÄVD AV DOMSTOL  
LI 36 BOLAGET AVFÖRT ENL 13 KAP 18 § ABL avförd av Bolagsverket p g a att bolaget inte har ändrat i sina registrerade uppgifter på de senaste 10 åren
LI 37 BOLAGET ÄR AVFÖRT har avförts ur aktiebolagsregistret och blivit ett bankaktiebolag eller så har det avförts p g a att bolaget inte höjde sitt aktiekapital till 50 000 kr.
FU 40 FUSION INLEDD överlåtande företag under pågående fusion
FU 41 UPPLÖST GENOM FUSION överlåtande företag efter avslutad fusion. Överlåtande företag är upplöst.
FU 45 FUSION TILLÅTEN överlåtande företag efter tillstånd. Anmälan om genomförd fusion ska skickas in till Bolagsverket.
FU 49 FUSION PÅGÅR övertagande företag under pågående fusion
AF 50 AVFÖRD ENLIGT 17§ HANDELSREGISTERLAGEN Bolagsverket har avregistrerat företaget då verksamheten antas ha upphört
AF 51 AVFÖRD Bolagsverket har avregistrerat föreningen då verksamheten antas ha upphört
AR 52 AVREGISTRERAD Bolagsverket har efter ansökan avregistrerat föreningen då verksamheten antas ha upphört
AR 53 AVREGISTRERAD P G A NY INNEHAVARE till den enskilda firman
AF 54 AVFÖRD P G A FUSION MED UTLÄNDSKT FÖRETAG överlåtande svenska företag upplöst genom gränsöverskridande fusion
AF 60 AVFÖRD P G A UTLÄNDSKT FÖRETAGS LIKVIDATION/KONKURS filialens utländska företag har gått i likvidation eller konkurs
AF 61 AVFÖRD, VERKSAMHETEN HAR UPPHÖRT filialens verksamhet har upphört i Sverige
AF 62 AVFÖRD, FILIALEN SAKNAR VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR  
AF 63 AVFÖRD, ENLIGT DOMSTOLSBESLUT en domstol har beslutat att filialen skall avföras ur registret
AF 64 AVFÖRD, ÅRSREDOVISNING SAKNAS filialen har inte skickat in sin årsredovisning till Bolagsverket
AF 70 BOLAGET AVFÖRT PÅ EGEN BEGÄRAN gäller bolag där aktiekapitalet inte ökat till 100 000 kr
AF 71 BOLAGET AVFÖRT AV BOLAGSVERKET gäller bolag där aktiekapitalet inte ökat till 100 000 kr
AF 73 AVFÖRD  
AF 74 AVFÖRD, OMREGISTRERAT TILL BANKAKTIEBOLAG  
AF 75 BESLUT OM OMBILDNING  
AF 76 TILLSTÅND TILL OMBILDNING  
AF 77 AVREGISTRERAD P G A OMBILDNING  
AF 78 OMBILDNING FÖRFALLEN  
FR 80 FÖRETAGSREKONSTRUKTION INLEDD  
FR 81 FÖRETAGSREKONSTRUKTION UPPHÖRD  
FR 82 FÖRETAGSREKONSTRUKTION UPPHÄVD AV DOMSTOL  
FR 85 RESOLUTION INLEDD  
FR 86 RESOLUTION AVSLUTAD  
FR 87 RESOLUTION UPPHÄVD  
DE 90 DELNING PÅGÅR  
DE 91 UPPLÖST GENOM DELNING  
DE 99 ÖVERTAGANDE AV ANNAT BOLAG PÅGÅR  

Tillbaka

Information

Bolagsverket, 851 81 Sundsvall • Telefon: 0771-670 670 • bolagsverket@bolagsverket.sewww.bolagsverket.se