Statuskoder

De statuskoder som visas med fet stil innebär att företaget inte längre finns

 

StatuskodKortnamnFörklaring
AC 11ACKORDSFÖRHANDLING INLEDD 
AC 12ACKORDSFÖRHANDLING UPPHÖRD 
AC 13ACKORDSFÖRHANDLING UPPHÄVD AV DOMSTOL 
KK 20KONKURS INLEDDföretaget är under avveckling
KK 21KONKURS AVSLUTADföretaget har upphört att existera
KK 22KONKURS AVSLUTAD MED ÖVERSKOTTvilket innebär att det fanns tillgångar kvar i bolaget efter det att konkursen avslutades
KK 24KONKURS UPPHÄVD AV RÄTTav någon anledning har konkursen upphävts av en domstol
LI 31LIKVIDATION AVSLUTAD 
LI 32LIKVIDATION BESLUTAD 
LI 33LIKVIDATION FORTSÄTTERi ett företag som tidigare har avslutats med likvidation
LI 34LIKVIDATION UPPHÖR, VERKSAMHETEN ÅTERUPPTAS.företaget kan under en s k frivillig likvidation återuppta verksamheten och upphäva likvidationen
LI 35LIKVIDATION UPPHÄVD AV DOMSTOL 
LI 36BOLAGET AVFÖRT ENL 13 KAP 18 § ABLavförd av Bolagsverket p g a att bolaget inte har ändrat i sina registrerade uppgifter på de senaste 10 åren
LI 37BOLAGET ÄR AVFÖRThar avförts ur aktiebolagsregistret och blivit ett bankaktiebolag eller så har det avförts p g a att bolaget inte höjde sitt aktiekapital till 50 000 kr.
FU 40FUSION INLEDDöverlåtande företag under pågående fusion
FU 41UPPLÖST GENOM FUSIONöverlåtande företag efter avslutad fusion. Överlåtande företag är upplöst.
FU 45FUSION TILLÅTENöverlåtande företag efter tillstånd. Anmälan om genomförd fusion ska skickas in till Bolagsverket.
FU 49FUSION PÅGÅRövertagande företag under pågående fusion
AF 50AVFÖRD ENLIGT 17§ HANDELSREGISTERLAGENBolagsverket har avregistrerat företaget då verksamheten antas ha upphört
AF 51AVFÖRD Bolagsverket har avregistrerat föreningen då verksamheten antas ha upphört
AR 52AVREGISTRERADBolagsverket har efter ansökan avregistrerat föreningen då verksamheten antas ha upphört
AR 53AVREGISTRERAD P G A NY INNEHAVAREtill den enskilda firman
AF 54AVFÖRD P G A FUSION MED UTLÄNDSKT FÖRETAGöverlåtande svenska företag upplöst genom gränsöverskridande fusion
AF 60AVFÖRD P G A UTLÄNDSKT FÖRETAGS LIKVIDATION/KONKURSfilialens utländska företag har gått i likvidation eller konkurs
AF 61AVFÖRD, VERKSAMHETEN HAR UPPHÖRTfilialens verksamhet har upphört i Sverige
AF 62AVFÖRD, FILIALEN SAKNAR VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR 
AF 63AVFÖRD, ENLIGT DOMSTOLSBESLUTen domstol har beslutat att filialen skall avföras ur registret
AF 64AVFÖRD, ÅRSREDOVISNING SAKNASfilialen har inte skickat in sin årsredovisning till Bolagsverket
AF 70BOLAGET AVFÖRT PÅ EGEN BEGÄRANgäller bolag där aktiekapitalet inte ökat till 100 000 kr
AF 71BOLAGET AVFÖRT AV BOLAGSVERKETgäller bolag där aktiekapitalet inte ökat till 100 000 kr
AF 73AVFÖRD 
AF 74AVFÖRD, OMREGISTRERAT TILL BANKAKTIEBOLAG 
AF 75BESLUT OM OMBILDNING 
AF 76TILLSTÅND TILL OMBILDNING 
AF 77AVREGISTRERAD P G A OMBILDNING 
AF 78OMBILDNING FÖRFALLEN 
FR 80FÖRETAGSREKONSTRUKTION INLEDD 
FR 81FÖRETAGSREKONSTRUKTION UPPHÖRD 
FR 82FÖRETAGSREKONSTRUKTION UPPHÄVD AV DOMSTOL 
FR 85RESOLUTION INLEDD 
FR 86RESOLUTION AVSLUTAD 
FR 87RESOLUTION UPPHÄVD 
DE 90DELNING PÅGÅR 
DE 91UPPLÖST GENOM DELNING 
DE 99ÖVERTAGANDE AV ANNAT BOLAG PÅGÅR 

Tillbaka

Information

Bolagsverket, 851 81 Sundsvall • Telefon: 0771-670 670 • bolagsverket@bolagsverket.sewww.bolagsverket.se