Nyheter i webbtjänsten, juli 2004

Bolagsverket bildades 1 juli 2004 då Patent- och registreringsverket delades till två myndigheter.

Nyheter i webbtjänsten,februari 2004

Nya informationsbilder
 • Emission bemyndigande pris
  Den visar information om bemyndiganden i samband med nyemission eller skuldebrev. 5 kr + moms.
 • Samlade funktionärer/firmateckning
  Den visar en samlad bild över ett företags funktionärer, firmateckning samt eventuella vakanser. 8 kr + moms.
 • Skuldebrev nyteckning/utbyte
  Den visar information om en nyteckning eller ett utbyte av skuldebrev. 5 kr + moms.

Nyheter i webbtjänsten, december 2003

Nytt utseende för information ur Företagsinteckningsregistret

Det har nu gått drygt en månad sedan projektet Unireg driftssatte den första delen av projektet, det vill säga konverteringen av AB-registret till HFR-standard. Det är nu dags för projektets slutliga leverans där företagsinteckningsregistret, FIR, konverteras in i det nya systemet. Arbetet med driftsättningen av detta startar den 1 januari 2004 och avslutas den 5 januari.

Detta kommer att innebära att 2 januari och 5 januari är stängda inskrivningsdagar då ingen registrering sker och därmed att inte heller några uppdateringar genomförs. Första inskrivningsdag efter driftsättningen är onsdag 7 januari, men informationssystemen kommer att kunna visa FIR-information från och med den 5 januari. Dock med reservation för att driftstörningar kan förekomma och att informationen i systemet inte är komplett i och med de stängda inskrivningsdagarna. PRV Bolags kundservice kommer att ha öppet som vanligt under detta arbete och hjälper dig gärna om du har några funderingar (060-18 40 40).

Förändringar och nyheter
Då registret byter system så kommer det att innebära att bilder som visar information ur företagsinteckningsregistret får ett nytt utseende och en delvis ny funktion. Bilderna förändras enligt nedan.
 • Bilden – "Företagsinteckningar ingivares ärenden" utgår.
 • Bilden "Företagsinteckningar – ärenden" visade tidigare endast ärenden under handläggning men kommer nu att bli en samlad ärendeförteckning. Den visar alla ärenden som kommer in efter det att det nya systemet tas i drift och presenterar vilken åtgärd som vidtagits i dessa ärenden.
 • Bilden "Företagsinteckningar" som tidigare var en "mellanklicksbild" vidare till sammanställningen av alla inteckningar kommer att finnas kvar, dock inte som en obligatorisk bild. I det nya systemet ges nu möjligheten att via "Sökning näringsidkarkombination" gå direkt in på sammanställningen av inteckningarna via sökvärdet organisationsnummer, personnummer och id-nummer. I de fall näringsidkaren finns i fler än en kombination blir man hänvisad till att välja vilken kombination man skall gå in på.

* En näringsidkarkombination kan bestå av en näringsidkare eller av flera näringsidkare tillsammans.

Nyheter i webbtjänsten, november 2003

Prisförändringar från årsskiftet

Från 1 januari 2004 sänks priset för informationsbilder som kostar 6 kronor till 5 kronor. Informationsbilder som kostar 3 kronor ändras också till 5 kronor. . Anslutningsavgiften ändras till 500 kronor. Priset för nedladdning av årsredovisningar och bolagsordningar kommer att ändras till 40 kronor i februari. Moms tillkommer på priserna.

(Prisförändringarna görs underförutsättning att samråd blir klart med ESV).

Samlade företrädare och Inkomna årsredovisningar

Fliken Företagsinformation har fått ytterligare tillökning. Den efterlängtade samlingsbilden för företrädare finns nu. Lika så finns information om inlämnade årsredovisningar.

Samtidigt har historiklänkar samlats och utökats. Se nedan.

Information om vår systemkonvertering 2003-11-03

Vi har sedan en tid tillbaka arbetat med systemkonvertering under projektnamnet UNIREG. Unireg står för "Ett register" och arbetets huvudsakliga syfte har varit att sammanföra flera register till en gemensam register- och systemstandard. Systemförändringarna är i drift sedan 2003-11-03.

De register som berörs är

 • Aktiebolagsregistret
 • Handels- och föreningsregistren
 • Näringsförbudsregistret
 • Företagsinteckningsregistret

Dessa register har sammanförts och konverterats till den standard som gäller handels- och föreningsregistren. Detta innebär att all information därefter kommer att visas på samma sätt som vi idag visar informationen ur handels- och föreningsregistren. De länkar som idag används på SNR under fliken "övriga företagsformer" kommer alltså även att visa information för Aktiebolag.

Navigering
Vår navigeringsmeny har förändrats. Fliken "Aktiebolag" har utgått och fliken "Övriga företagsformer" har bytt namn till "Företagsinformation". Länkarna under "Företagsinformation" leder då till information för samtliga företagsformer. Övriga flikar har förändrats på så sätt att de underliggande länkarna inte längre är dubblerade.
Länkar

Generellt kan sägas att de länkar ni använt för att hämta uppgifter för "Övriga företagsformer" fungerar som tidigare. De nya länkarna är för att täcka upp den AB-information som sedan tidigare inte finns under fliken "Övriga företagsformer". Länkarna är:

 • Bolagsinformation
 • Förseningsavgift
 • Aktiekapital historik
 • Fondemission
 • Nyemission
 • Skuldebrev
 • Nedsättning
 • Fusion
 • Fusion äldre regler
 • Likvidation
 • Vakanser
Historik

Dessutom så tillkommer ett antal historiklänkar för att täcka upp den information som av konverteringstekniska skäl inte finns tillgänglig som historik i de ordinarie bilderna. Länkarna visar i förekommande fall historik före konverteringsdatum 2003-11-03. Med historik menas här den eventuella information som är äldre än den aktuella. Ex. föregående styrelse, föregående firmateckning, tidigare postadresser. Historiklänkarna är:

 • Ärendeinformation historik
 • Historisk firma
 • Funktionärer historik
 • Förseningsavgift historik
 • Fondemission historik
 • Nyemission historik
 • Nedsättning historik
Systemomläggningen färdig
Efter helgens arbete med omläggning av våra system ska nu alla funktioner i Näringslivsregistret fungera. Driftstörningar bör nu inte förekomma annat än i mindre omfattning.
Inga uppdateringar i Näringslivsregistret

Just nu pågår arbete med omläggning av våra registreringssystem och det medför att informationen i Näringslivsregistret inte är komplett då vi inte kan diarieföra de närmaste dagarnas ärenden. Arbetet pågår under fyra dagar (30 oktober-2 november) och vid behov kommer även 3 november att tas i anspråk. Näringslivsregistret kommer att vara öppet största delen av tiden för dig som vill söka information, men låst för uppdateringar och tillägg. Endast söndagen den 2 november är registret stängt (större delen av dagen) på grund av arbete. PRV Bolags kundservice har öppet som vanligt och svarar gärna på dina frågor under tiden (060-18 40 40).

Det nya systemet kommer att medför några förändringar i Näringslivsregistret. Bland annat kommer vår navigeringsmeny att förändras. Fliken "Aktiebolag" utgår och fliken "Övriga företagsformer" byter namn till "Företagsinformation". Länkarna under "Företagsinformation" leder då till information för samtliga företagsformer. Övriga flikar förändras på så sätt att de underliggande länkarna inte längre är dubblerade. För de som har automatisk påloggning och inte har förändrat PRV:s layout så kommer navigeringen att fungera utan förändringar från er sida.

Nyheter i webbtjänsten, oktober 2003

Driftsättningen av vårt konverteringsprojekt UNIREG kommer att medföra vissa förändringar i näringslivsregistret.

Navigering
Vår navigeringsmeny kommer att förändras. Fliken "Aktiebolag" utgår och fliken "Övriga företagsformer" byter namn till "Företagsinformation". Länkarna under "Företagsinformation" leder då till information för samtliga företagsformer. Övriga flikar förändras på så sätt att de underliggande länkarna inte längre är dubblerade.
Länkar

Generellt kan sägas att de länkar ni använt för att hämta uppgifter för "Övriga företagsformer" fungerar som tidigare. De nya länkarna är för att täcka upp den AB-information som sedan tidigare inte finns under fliken "Övriga företagsformer". Länkarna är:

 • Bolagsinformation
 • Förseningsavgift
 • Aktiekapital historik
 • Fondemission
 • Nyemission
 • Skuldebrev
 • Nedsättning
 • Fusion
 • Fusion äldre regler
 • Likvidation
 • Vakanser

Dessutom så tillkommer ett antal historiklänkar för att täcka upp den information som av konverteringstekniska skäl inte finns tillgänglig som historik i de ordinarie bilderna. Länkarna visar i förekommande fall historik före konverteringsdatum 2003-11-03. Länkarna är:

 • Ärendeinformation historik
 • Firmahistorik
 • Funktionärer historik
 • Förseningsavgift historik
 • Fondemission historik
 • Nyemission historik
 • Nedsättning historik
 • Skuldebrev historik
Inga uppdateringar i Näringslivsregistret

Projekt Unireg närmar sig sitt slut. Projektet som i huvudsak arbetat med att sammanföra våra register till en gemensam system- och registerstandard driftsätter de nya systemen den 3 november. Från och med torsdagen den 30 oktober till och med söndagen den 2 november kommer därför våra registreringssystem att vara stängda för inmatning av nya uppgifter. Vid behov kommer också måndagen den 3 november att tas i anspråk. Under denna tid går det ändå att söka information i Näringslivsregistret, men med reservation för att informationen inte är komplett då de senaste dagarnas ärenden inte är diarieförda. Beställningar av registerhandlingar kan inte expedieras under de här dagarna. PRV Bolags kundservice kommer att ha öppet som vanligt och det går bra att ringa in om du har några funderingar (060-18 40 40).

Det nya systemet kommer att medför några förändringar i Näringslivsregistret. Bland annat kommer vår navigeringsmeny att förändras. Fliken "Aktiebolag" utgår och fliken "Övriga företagsformer" byter namn till "Företagsinformation". Länkarna under "Företagsinformation" leder då till information för samtliga företagsformer. Övriga flikar förändras på så sätt att de underliggande länkarna inte längre är dubblerade. För de som har automatisk påloggning och inte har förändrat PRV:s layout så kommer navigeringen att fungera utan förändringar från er sida.

Nyheter i webbtjänsten, juli 2003

Bolagsordningar
Nu är det möjligt att förutom årsredovisningar ladda hem aktiebolagens bolagsordningar. Nedladdningen görs från bilden "Om bolagsordning", aktiebolagsfliken. Bolagsordningen kan fås antingen som tiff eller pdf-fil.
Två nya länkar under fliken ärenden
Meddelanden i ett ärende AB - PRV:s meddelande i aktiebolagsärende
Meddelanden i ett ärende övriga företagsformer - PRV:s meddelande i ärende övriga företagsformer
Ny länk under fliken aktiebolag
Nedsättning - Information om nedsättning av aktiekapitalet
Ny länk under fliken firmagranskning
Sökning av dagens inmatade förslag AB - dagens inkomna namnförslag

Nyheter i webbtjänsten, november 2002

Register över företagsinteckningar
Nu kan du se om en näringsidkare har företagsinteckningar, och i så fall vilka. Du kan också se om näringsidkaren har något ärende som är under handläggning. Du som är ingivare kan, med hjälp av ditt ingivarnummer, se vilka ärenden du har under handläggning.
Två nya länkar under fliken aktiebolag
Företagsinteckningar
Företagsinteckningar - ärenden
Två nya länkar under fliken övriga företagsformer
Företagsinteckningar
Företagsinteckningar - ärenden
Ny länk under fliken ärenden
Företagsinteckningar - ingivares ärenden

Nyheter i webbtjänsten, september 2002

Annan teknik

Alla sidor presenteras nu som normala webbsidor (html) istället för den tidigare tekniken med Java-applets. Fördelar är bland annat att tjänsten fungerar med fler webbläsare och också snabbare laddning av sidorna.

Webbtjänsten använder nu också säker krypterad överföring av informationen via SSL (Secure Sockets Layer), vilket innebär protokollet https istället för http. Det betyder också att du kan få varningsrutor i din webbläsare att du byter från en säker zon till en oskyddad och vice versa. Det är helt normalt.

Tydligare ledtexter
Informationsbilderna har gjorts tydligare då förkortningar i ledtexter undvikits så långt det är möjligt. Exempelvis så står det utskrivet "Person bosatt utanför Sverige men inom EES-området" istället för endast ett "E".
Loggningsfunktion
Med länken Mina sökningar som finns under "Logga in | Logga ut" på varje flik kan en lista på de sökningar som har gjorts i systemet under en vald period visas.
Fliken firmagranskning NY!
Fliken sökning har delats upp i två flikar, sökning och firmagranskning. Den nya fliken Firmagranskning har skapats för att samla alla nya firmagranskningsfunktioner och de granskningsfunktioner som tidigare fanns under fliken sökning. Funktionerna är uppdelade för aktiebolag respektive övriga företagsformer:
Granskning av firma
Sökning endast levande företag - NY! Se beskrivning nedan.
Sökning av sökord - NY! Se beskrivning nedan.
Sökning via sökord/maskering - NY! Se beskrivning nedan.
Fliken sökning
Funktionerna där är:
 • Företagssökning
  Den här funktionen är kostnadsfri och kan också användas utan att vara inloggad i systemet.
 • Sökning av person/dödsbo i konkurs
Nyheter fliken aktiebolag
 • Förseningsavgift
  Visar eventuellt påförda förseningsavgifter p.g.a. ej insända årsredovisningar.
 • Aktiekapital historik
  Visar historik över aktiekapitalsförändringar.
 • Fondemission
  Visar eventuella aktiekapitalsökningar genom fondemission
 • Nyemission
  Visar eventuella aktiekapitalsökningar genom nyemission.
 • Skuldebrev
  Visar information om eventuella skuldebrev.
 • Fusion äldre regler
  Visar fusioner enligt äldre regler.
 • Likvidation
  Visar eventuella beslutade eller avslutade likvidationer.
Nyheter fliken övriga företagsformer
 • Räkenskapsår/tid för stämma
  Visar företagets räkenskapsår och tid för stämma.
Nyheter fliken ärenden
 • Firmaförslag aktiebolag
  Visar inlämnade namnförslag i ett ärende.
 • Firmaförslag övriga företagsformer
  Visar inlämnade namnförslag i ett ärende.
Nyheter fliken firmagranskning
 • Sökning endast levande företag aktiebolag
  Sökning av företag i Aktiebolagsregistret. Endast levande företag visas i svarspresentationen.
 • Sökning endast levande företag övriga företagsformer
  Sökning av företag bland övriga företagsformer. Endast levande företag visas i svarspresentationen.
 • Sökning via sökord/maskering aktiebolag
  Sökning av sökord i Aktiebolagsregistret via kombinationen sökord/maskerat sökord.
 • Sökning via sökord/maskering övriga företagsformer
  Sökning av sökord bland övriga företagsformer via kombinationen sökord/maskerat sökord.

Nyheter i webbtjänsten, januari 2002

Fliken "Handels" har bytt namn till "övriga företagsformer"

Länkarna har delats in i 2 underrubriker. "Generella länkar" och "Specifika länkar för Bank- och försäkringsbolag". Nyheterna ger möjlighet att ta fram information ur bankregistret och försäkringsregistret som nu är delar i näringslivsregistret.

Nya länkar är för banker och försäkringsbolag:
 • Aktiekapital
 • Historisk firma
 • Grunduppgifter
 • Förbehåll/avvikelse
Fliken Person
"Personnummerutdrag HFR" har bytt namn till "personnummerutdrag Övriga företagsformer"
Fliken Ärenden
"Ärendeinformation HFR" har bytt namn till "Ärendeinformation övriga företagsformer"
Fliken Sökning
"Granskning av firma HFR" har bytt namn till "Granskning av firma övriga företagsformer"
"Sökning av sökord HFR" har bytt namn till "Sökning av sökord övriga företagsformer"
Fliken Hjälp
Nya hjälpsidor finns för nyheterna.

Nyheter i webbtjänsten, oktober 2001

Under fliken Aktiebolag:
Mer info om revisor – Visar eventuellt revisionsbolag och dess huvudansvarige revisor samt lekmannarevisor och lekmannarevisorsuppleanter.
Nerladdning av räkenskapshandlingar nu även som Adobe Acrobat fil (pdf)

Nyheter i webbtjänsten, maj 2001

Under fliken Aktiebolag:
Konkurs - Visar eventuell konkursinformation.
Under fliken Handels:
Konkurs - Visar eventuell konkursinformation.

Nyheter i webbtjänsten, februari 2001

Under fliken Sökning:
Företagssökning är en ny sökfunktion som fungerar på annat sätt än Granskning av firma AB respektive HFR.
under fliken Aktiebolag:
Om bolagsordning - Information om säte, adress och senast registrerad bolagsordning
Ärendeinformation - Diariebild med historik
Fusion absorption - Fusion genom absorption
Under den nya fliken Ärenden:
Ärendeinformation - Diariebild med historik, där söker man på diarienummer för aktiebolag
Ärendeinformation - Diariebild med historik, där söker man på diarienummer för företag i handels- och föreningsregistren
Under fliken Handels:
Parallellfirma - Information om parallellfirma
Bifirma - Information om bifirma
Ärendeinformation - Diariebild med historik
Under fliken Person:
Näringsförbud - Information om eventuellt näringsförbud på en person
Under nya fliken Beställning:

Du kan aktivera ditt kundnummer för att göra on-line beställningar av registreringsbevis, bolagsordningar och årsredovisningar för leverans via post.

Se prislistan för komplett lista över tillgängliga informationsbilder och priser. Se också hjälpfliken för utförlig information om vad de olika bilderna innehåller.

Information

Bolagsverket, 851 81 Sundsvall • Telefon: 0771-670 670 • bolagsverket@bolagsverket.sewww.bolagsverket.se