Via flikarna i menyns övre del kan du välja Sökning, Granskning och Företagsinformation.

Under dessa finns sedan valmöjligheter enligt nedan.

Sökning

Granskning

Företagsinformation

 

Företagsinformation

Ladda hem elektroniska dokument

Följande handlingar finns att ladda hem som elektroniska dokument:

E-registreringsbevis
E-registreringsbevis på engelska (endast AB)
Årsredovisningar
Delårsrapporter (endast AB)
Bolagsordningar (endast AB)
Stadgar
Ekonomiska planer


Inkomna årsredovisningar

Här visas en förteckning över företagets inkomna årsredovisningar och delårsrapporter (tillämpas enbart för aktiebolag). Här visas även om bolaget är moderbolag i en koncern och om det har varit utdelning på aktierna.

Ärendeförteckning

Samlad förteckning över inlämnade ärenden från företaget samt datum då ärendet registrerades.

Information om ärendet: Ärendenummer/diarienummer, rubricering, datum då ärendet registrerades, samt om det ledde till registrering eller om exempelvis blev avskrivet.

Under Detaljer visas sedan även datum när ärendet inkom, betald avgift. Om ärendet har gett upphov till meddelanden till ombud/ingivare, samt svar på dessa visas datum för detta. Om ärendet är avslutat, framgår registreringsdatum och kungörelsedatum.

Företagsnamn

Här visas information om företagsnamn, datum när namnet registrerades. Registreringslän och skyddslän visas för företagsformer där sådan registrering tillämpas. Eventuella tidigare företagsnamn visas också här.

Finns särskilt företagsnamn registrerat visas det här, även den del av verksamheten som ska bedrivas. Särskilt företagsnamn är ett extra företagsnamn för en del av verksamheten.

Finns företagsnamn på främmande språkstrerad visas det här. Företagsnamn på främmande språk är företagets namn översatt till ett annat språk.

Verksamhet

Här visas information om den för företaget registrerade verksamhetsbeskrivning.

Grundinformation företag

Här visas om ett bolag är publikt eller privat (gäller AB), eventuella tillstånd och datum för bildning. Företagets registrerade postadress. Enbart en adress kan registreras för företaget. Land anges om annat än Sverige. Eventuellt registrerad e-postadress visas här. Företagets säte (län och kommun) och registreringslän. Datum för registrering av en bostadsrättsförenings ekonomiska plan. Kallelse samt tid för ordinarie bolagsstämma/föreningsstämma.

Även räkenskapsår visas. Tillåtna räkenskapsår är:

1 jan - 31 dec
1 maj - 30 april
1 juli - 30 juni
1 sept - 31 aug

Bolagsstämman/föreningsstämman ska hållas på den ort där styrelsen har sitt säte.

Datum för föreningens senast antagna stadgar, om föreningen ändrat redovisningsvaluta (gäller endast EK).

Företagsstatus

Här visas om företaget har någon status som konkurs, likvidation, fusion, företagsrekonstruktion, delning eller om företaget är avfört/avregistrerat.

Mer information om respektive status visas sedan under Detaljer.

Aktiekapital (endast AB, BAB, FAB)

Här visas information om akiekapitalet, aktiekapitalgränserna som är angivna i bolagsordningen, det totala antalet aktier samt lägst och högst antal aktier.

Om mer än ett aktieslag finns visas även specificerat aktieslag, röstvärde samt antal aktier av de olika slagen.

Eventuell information om minskning, fondemission, nyemission, utbyten, skuldebrev, konvertibler, teckningsoptioner och bemyndigande visas här. Mer information om dessa finns också under Detaljer för respektive ärende.

Funktionärer/firmateckning/vakans

Funktionärer är ett samlingsord för samtliga personer/företrädare som är registrerade i olika företagsformer.

Under länken visas en översikt över samlade företrädare, firmateckningsrätt samt eventuella vakanser. Även historik visas. För samtliga personer visas fullständig personinformation. Styrelsegränser och prokura visas om sådan information finns. Med prokura menas en handelsfullmakt som utställs på en prokurist.

Förseningsavgifter

Aktiebolag kan påföras förseningsavgift om räkenskapshandlingar (årsredovisning och revisionsberättelse) inte ges in till Bolagsverket i tid.

Bolagen kan enbart undgå förseningsavgift genom att skicka in räkenskapshandlingar i tid.

Här visas räkenskapsperiod, eventuellt datum för när påminnelse skickats, bekräftelse och rättelsemeddelande skickats. Om bolaget anmält fortsatt bolagsstämma, visas det när årsredovisning senast ska inkomma till Bolagsverket.

Förutom beslut om förseningsavgift och betalningsinformation avseende förseningsavgift, finns här eventuell information om överklagande, omprövning eller eftergift av förseningsavgiften.

Företagsinteckningar

Här visas en sammanställning över persons, personers gemensamma eller företags samtliga registrerade inteckningar i Företagsinteckningsregistret. Här framgår också senast stängda inskrivningsdag.

Några begrepp avseende företagsinteckning – också omtalad som företagshypotek:

En inteckning i en näringsverksamhet som kan fungera som säkerhet vid lån och dylikt.

Inskrivningsdagen är normalt den dag som ett ärende kommer in till inskrivningsmyndigheten, även om registreringen sker en annan dag.

Ett företagsinteckningsbrev är beviset på en inteckning. Det utfärdas i samband med att en inteckning beviljas.

Ett gravationsbevis visar vilka inteckningar som finns på en viss näringsidkare.

Företagsinteckningar - ärenden

Länken visar en översikt över vilka ärenden som inkommit till Företagsinteckningsregistret på en person/näringsidkare. Endast ärenden inkomna från och med systemomläggning 2004-01-01 kan ses.

För varje ärende visas diarienummer, de åtgärder som eventuellt gjorts i ärendet, handläggare för ärendet och beslutsfattare för avslutat ärende.

Förklaring till kod under ÅTGÄRD (handläggningsåtgärd):

01 eller INT Inteckning
02 eller INH Innehavsanteckning
03 eller HDÖ Heldödning
04 eller UTB Utbyte
05 eller SAM Sammanföring
06 eller ANT Anteckning
07 eller NED Nedsättning
08 eller UTS Utsträckning
09 eller DDÖ Deldödning
10 eller MED Medelsfördelning
14 eller ANMN Anmärkning näringsidkare
16 eller ANMV Anmärkning verksamhet
19 eller ANMI Anmärkning inteckning
21 eller ANMA Anmärkning anteckning
24 eller ÅT Återärende (ärendet skickat tillbaks utan registrering, ärendet är ej komplett)
25 eller UTN Utnyttjat belopp vid fusion
XXX Makulerat ärende


Tillbaka

Information

Bolagsverket, 851 81 Sundsvall • Telefon: 0771-670 670 • bolagsverket@bolagsverket.sewww.bolagsverket.se